Indeks over norske artikler skrevet av Are Thoresen

— Selvhelbredelse, en forutsetning for livets bestående. (7 sider) —> Les hele.

— Følelser hos mennesker og dyr. En sammenlignende studie fra en veterinærs ståsted. (2 sider) —> Les hele.

— En mulig virkningsmekanisme innen Homeopati og Akupunktur. (6 sider) —> Les hele.

— Kliniske resultater ved Akupunkturbehandling av Kreft. Notater fra mine Journaler. (6 sider) —> Les hele.

— Vannårer, jordstråling og Ley lines. (10 sider) —> Les hele.

— Akupunktur og homeopati og deres stimulering av selvhelbredelsen. (5 sider) —> Les hele.

Artiklenes størrelse, på antall sider, tilsvarer A4 sider i Microsoft Word dokumenter.

Korte presentasjoner av de norske artiklene nedenfor.

____________________

Selvhelbredelse, en forutsetning for livets bestående

Av veterinær og naturterapeut Are Thoresen

Det er viktig å være seg bevisst at alt vi gjør med dyr eller mennesker for å oppnå en helbredelse, er bygget på at vi stimulerer kroppens egen evne til helbredelse. Et sår kan ikke gro om ikke kroppen selv lar det gro. Et hårstrå kan ikke vokse om ikke kroppen selv kan la det vokse.

Sykdom er tap av kontroll. Når det gjelder kreft tapes kontrollen over celleveksten.

Selvhelbredelse forekommer naturlig, – i hvert fall av og til. Når vi blir i stand til å gjeninnta kontrollen over vår kropp og våre prosesser. Og selv om det er sjeldent, så er det uansett en realitet og en mulighet, – for oss alle. Om selvhelbredelse virkelig forekommer, da må jo muligheten for dette være til stede. Ikke bare hos den som blir helbredet, men hos oss alle.

Sannheten er jo selvsagt at selvhelbredelse forekommer hele tiden, hos hver enkelt av oss. Hele tiden bekjemper kroppen våre betennelser, bakterier, sopp og virus. Hele tiden drepes potensielle kreftceller. Det er bare når denne kontinuerlige selvhelbredelsen eller kontrollen svikter at sykdom oppstår. Og om vi klarer å settes selvhelbredelsen i gang igjen, ja da kaller vi det et under, for selvhelbredelse, eller for placebo.

Les —> hele 7 siders artikkelen om "Selvhelbredelse" her.

Følelser hos mennesker og dyr

En sammenlignende studie fra en veterinærs ståsted

Av veterinær og naturterapeut Are Thoresen

Har dyr lignende følelser som menneskene, endog religiøse følelser, og har disse følelsene ”kontakt” med hverandre, altså avhengige av hverandre?

Når vi som et tenkende, følende og villende menneske trer inn i et fjøs, et grisehus eller en stall, og ser og opplever alle våre medskapninger som står der, kan vi ikke la være å spørre oss selv; Hvem er disse, hvorfor står de her, hva er deres oppgave og skjebne? Og like uunngåelig oppstår som et motspørsmål i vår sjel; Hvem er jeg selv, og hva er min oppgave og mine forpliktelser overfor disse dyrene?

Les —> hele 2 siders artikkelen om "Følelser hos mennesker og dyr" her.

En mulig virkningsmekanisme innen Homeopati og Akupunktur

Av veterinær og naturterapeut Are Thoresen CMV

Denne artikkelen vil ikke diskutere om hvorvidt akupunktur eller homeopati virker eller ikke, men søke å trekke en konklusjon om en mulig eller sannsynlig virkningsmekanisme utfra tre erfaringsområder; 1) diverse paradoksale observasjoner jeg har gjort gjennom årene, 2) resultater fra diverse vitenskapelige forsøk, og 3) erfaringer fra diverse alternative klinikker. En økende andel av befolkningen har gjennom de siste 20-30 år forsøkt alternativ behandling. I USA var det i 1997 flere konsultasjoner hos alternativmedisinske utøvere enn hos leger i tradisjonell medisin 1).

En nødvendig forutsetning for å kunne forstå hvordan informasjons- eller reguleringsterapier (som blant annet omfatter akupunktur og homeopati) virker, er å bli seg bevisst at disse ikke virker i kraft av tilførte medikamenter. Om vi gir en pasient for eksempel penicillin, virker penicillinet i kraft av seg selv både in vivo og in vitro. En akupunkturnål eller et homeopatisk preparat har ingen virkning i kraft av seg selv, men bare i kraft av den stimulering de forårsaker ved å stimulere eller aktivere organismens egne selvhelbredelses-mekanismer. Vi må her tenke over hva helbredelse er. Ingen helbredelse, ingen heling av et sår, ingen senking av blodtrykket er oppnåelig om ikke disse mulighetene allerede fantes innen organismen selv. Ingen av de reguleringsterapiene vi har til disposisjon er i stand til av seg selv å helbrede en eneste pasient. Disse metodene og medisinene kan bare stimulere, ta vekk hindringer eller initiere prosesser og muligheter som allerede er til stede innen organismens utallige prosesser. Derfor vil alle slike terapier nødvendigvis måtte ende opp med å stimulere kroppens egne helbredelsesmekanismer.

Les —> hele 6 siders artikkelen om "En mulig virkningsmekanisme innen Homeopati og Akupunktur" her.

Kliniske Resultater ved Akupunkturbehandling av Kreft

Notater fra mine Journaler

Are Simeon Thoresen, DVM

Historie
I 1984 forsøkte jeg for første gang en ny metode i min behandling av kreftsyke hunder, og resultatene av denne første utprøvningen var svært lovende (Thoresen 2002). Hunden hadde jur-svulster, en rekke i flere av melkekjertlene, og kreften hadde også spredt seg til lungene. Den hadde begynt å få pusteproblemer, og var alment redusert. Jeg satte en nål i LV03 (se begrunnelsen for dette senere i artiklene). Svulstene forsvant nesten totalt innen et par uker, og hunden døde flere år senere av en helt annen årsak, nyreproblemer. I 1995 behandlet jeg også en hest med kreft etter den same metoden. Den hadde ”Equint Sarcoid”, og resultatene også her var overveldende. Jeg publiserte dette tilfellet i “Norsk Veterinærtidsskrift” i 1995 (Thoresen 1995). Til tross for dette har ingen norske kolleger vist interesse for denne metoden.

I årene etter 1984, har jeg behandlet 500-600 pasienter som har fått kreft av alle mulige typer. I den grad det har vært mulig å gjøre en Meridian-diagnose (på hvilken meridian kreften ligger eller startet) slik som det blir beskrevet senere i denne artikkelen, har resultatene vært meget gode, spesielt ved bryst-kreft (jur-svulst). Av samme grunn har resultatene også vært gode ved føflekk-kreft (melanosarcoma). I krefttilfeller hvor det er vanskelig å påvise det eksakte stedet hvor veksten begynte, som ved blodkreft, lymfekreft, hjernesvulster og lignende har resultatene ”bare” vært gode. Ved leverkreft har resultatene vært dårlige.

Les —> hele 6 siders artikkelen om "Kliniske Resultater ved Akupunkturbehandling av Kreft" her

Vannårer, jordstråling og ley-lines

Artikkelforfateren mener vannårer og jordstråling kan ha stor betydning for helse, sykdom og behandling. Dessuten mener han selv å kunne ”se” og og til og med flytte på strålingen.

Av Are Simeon Thoresen

Jordstråling og sykdom
Mye tyder på at mange mennesker er klar over at enkelte steder er det uheldig å oppholde seg, men de tror allikevel ikke på det i den grad at de tar konsekvensen av det.

På et tidspunkt besøkte jeg en bonde som hadde ei ku med jurbetennelse. Da han bemerket at alle kuer som stod på den båsen ble syke, spurte jeg ham hvorfor han da hadde kuer stående der. Dette kunne han ikke gi noe svar på. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at to vannårer krysset hverandre på dette stedet (vannårekryss), noe som førte til en svekkelse av alle dyr som oppholt seg der.

Jeg rådet bonden til istedenfor å lagre redskap på denne plassen.

Jeg har flere ganger hørt folk si at de blir syke av å ligge på visse steder. Allikevel har de ligget der i 20 år, og når jeg spør dem om hvorfor de ikke flytter svarer de forbauset at «kan det ha noe å si», eller at de «ikke trodde det var så viktig».

Vi er klar over at noe påvirker oss, men vet ikke hva det er og kan derfor ikke helt tro på det. Vi kan trekke konklusjoner om denne “kraftens” virkninger, men er usikker på hvordan vi kan gjennomføre beskyttende tiltak.

Det er viktig at vi kan snakke åpent ut om disse fenomenene, slik at vi fritt kan ta forhåndsregler ut fra tilgjengelig kunnskap.

Les —> hele 6 siders artikkelen om "Vannårer, jordstråling og ley-lines" her

YinYang.Gold.White.w3.png