Holistisk veterinærmedisin: Komplementær og Alternativ Veterinærmedisin

Av Veterinær Are Simeon Thoresen DVM

Funksjonell veterinærmedisin med grunnlag i en helhetlig (holistisk) anskuelse bygget på et materialistisk og et spirituelt verdensbilde.

Holistisk veterinærmedisin - Bilde fra forside.

Forside på 2. reviderte og utvidete norske utgave

Forord, av Dr. Phil Rogers DVM, Dublin, Irland.

Are Simeon Thoresen, forfatteren av denne boken, har dedikert den til “alle som søker å helbrede sin broder”. Boka tar sikte på å introdusere holistisk medisin; både den grunnleggende teorien, diagnosemetoder og terapimetoder til både veterinærer, paramedisinsk personell og til legfolk. Selv om boka ikke er ment som et vade mecum som tillater dyreeiere uten veterinærens hjelp å diagnostisere og behandle sine dyr, så vil den sette oss i stand til å forstå og bruke holistiske metoder i samarbeide med vår veterinær.

I sin innledning siterer Are Albert Schweitzer´s bønn for dyrene. Jeg vil også innlede dette forordet med en bønn som sammenfatter denne bokas innhold og intensjoner:

“Qi imbalance causes most disease.
Qi balance causes most good ease -
they who right another’s right their own,
who blight another’s blight their own.
Nature is Nature, neither bad nor good.
She is only what she is - sage and fool,
womb and tomb, savage and kind, warm and cold.

Honour or dishonour her and her might behold.
Spirit, soul, mind and body need each other -
body from dust, lives in Nature, goes to God;
Besouled it must, nests in twigs
of body-mind, flies to Sky it must”.
Great God! have pity on Your creatures’ moans;
make us Your healers when we will these koans!

De første årene i det tredje Millennium vil være et passende øyeblikk for fødselen til en slik bok, denne kjærlighetsbabyen som er resultatet av en omsorgsfull sjel. Liksom den første boka i det første millenniet, så oppfordrer denne boka til en integrert holistisk tilnærming til helbredelsesprosessene i legemet, sjel og ånd. I dag behøver både mennesker og dyr dette mer desperat enn noen gang tidligere i historien.

Denne boka setter fram mulighetene og fordelene ved å bruke holistisk medisin i behandlingen av dyrs og menneskers sykdommer. Den diskuterer de vesentligste forskjellene mellom holistisk medisin og moderne konvensjonell medisin. De fleste av de konvensjonelle legene og dyrlegene har et mekanistisk syn på livet. Derfor, liksom dagen og natten står i motsetning til hverandre (men allikevel trenger hverandre for å opprettholde livet) må det oppstå motsetninger mellom de som bruker holistisk medisin og de som benytter seg av konvensjonell medisin, men begge retninger trenger hverandre.

Holistisk medisin omfatter alle mulige faktorer eller komponenter og hvordan de virker sammen i naturens store plan. Å finne ut av eller fram i denne uendelige samlingen av komponenter er som en artistisk-intuitiv søken etter aspekter av den transcendente og immaterielle blåkopien som religiøse mennesker ofte kaller Gud, og som ateistiske fysikere ser som den uendelige interaksjonen mellom materie og energi. På denne måten kan vi si at ”holismen og de holistiske begrepene (konseptene) om helse, sykdom og medisin inneholder elementer fra kvantefysikk, medisin, kunst, poesi og mystisisme.

Holismen har en metafysisk kjerne – helheten er større enn, men er avhengig av, summen av enkeltdelene. Hver av delene inneholder blåkopien til det hele. Hver del er avhengig av, og kan ofres i helhetens interesse. Derfor kan vi ikke diskutere holistisk medisin uten å ta så vanskelige og utilgjengelige begreper som energi, sjel og ånd med i betraktningen.

Den moderne konvensjonelle medisinen har sin store verdi i akutte, kirurgiske og livstruende tilstander. Den forsøker (og lykkes ofte i dette) å identifisere de mer opplagte årsakene til sykdom og forsøker å motivere til et sunt liv. Den klarer dog sjelden å finne og behandle de mer grunnleggende årsakene til sykdom. Spesielt, siden den ofte baserer seg på symptomatiske og undertrykkende terapier, har den liten suksess i å kurere kroniske eller funksjonelle sykdommer. Siden den også bruker sterke medikamenter, vaksiner og sera med potente antigener fra humane eller dyriske kilder, har den konvensjonelle medisinen et uakseptabelt høyt nivå av bivirkninger.

Den urgamle tradisjonelle Kinesiske medisinen (Tradisjonell Chinesisk Medisin, TCM) sier at ”mennesket står mellom himmelen og jorden”. Dette betyr at organismen omfatter himmelens karakteristika (ånd, sjel, psyke, livskraft) og jordens karakteristika (mat, knokler, muskler). Dette betyr at vi og dyrene er påvirket av våre omgivelser, mat, vann likeså vel som vår psyke og andre ikke-materielle faktorer som kosmiske rytmer og planeter (sol, måne).

Holistisk medisin som definert her av Are Thoresen er spesielt opptatt av fire hovedfaktorer ved utviklingen av en sykdom; (a) den predisponerende faktor, (b) den utløsende faktor, (c) det svake punktet og (d) syndromet.

  • Den predisponerende faktor (a) består i en indre energetisk ubalanse, vanligvis en underfunksjon i en av de 12 hovedprosessene (meridianene, organene).
  • Den utløsende faktor (b) er den (eksterne eller interne) stress som trigger eller ytterligere belaster den allerede eksisterende underfunksjonen.

I tillegg til disse to hovedfaktorene som er ansvarlige for at en sykdom utvikler seg, vil det være viktig å kjenne til og forholde seg til;

  • det svake punktet (c). Dette er organismens ”Akilles-hel”, den svake anatomiske struktur eller belastede del hvor enhver ubalanse mest trolig manifesterer seg.
  • I dette svake punktet vil syndromet (d) manifestere seg. Syndromet er den materielle manifestasjonen av sykdommen. Syndromet er ikke sykdommen i seg selv, bare kroppens manifestasjon av den indre ubalansen. Denne manifestasjonen er også kroppens forsøk på å avhjelpe denne ubalansen.

I et ladd gevær vil fyringsmekanismen være den indre ubalanserte prosessen, avtrekkeren vil være den utløsende faktor, kula vil være syndromet og målet vil være det svake punktet. For permanent å uskadeliggjøre et gevær må vi ødelegge fyringsmekanismen.

På denne måten vil holistisk medisin, slik Are oppfatter det, legge liten vekt på syndromet, det svake punktet eller på den utløsende faktor uten i diagnostiske sammenhenger og ved svært alvorlige og livstruende symptomer.

På dette punktet vil denne boka skille seg ut fra en rekke andre bøker som omhandler alternativ medisin. De fleste slike bøker vil nøye seg med å stadfeste hvilken meridian som bærer symptomene, eller hvilket remedium eller plante som kan kurere symptomene, og ikke hvilken prosess i underskudd som ligger under eller bakenfor hele sykdomsutviklingen.

Sykdommens primære årsak vurderes av Are å være den svake prosessen eller det svake organet. Innen hans tolkning eller utføring av holistisk medisin forsøker han å styrke denne prosessen ved hjelp av stimulerende akupunkturpunkter, urter eller andre medikamenter/metoder. Han tar på denne måten avstand fra en behandling av selve symptomene, av de smertefulle områdene, men søker å gjenopprette kroppens balanse. Det amerikanske uttrykket ”Drain for Pain” stiller han seg således avvisende til.

Videre diskuterer denne boka dyrene som følende vesener og kritiserer det vi ofte i uforstand eller grådighet påfører våre dyr.

Den diskuterer så akupunkturens teori i detalj, de 12 meridianene og deres punkter, homöopatiske preparater, planter og en rekke nødvendige terapier.

Denne boka anerkjenner styrken i den konvensjonelle medisin, men den utfordrer dens arroganse, dens ubehjelpelighet til å finne sykdommens indre predisposisjon i organsystemets svekkede funksjoner, dens store tro på medisiner som ofte undertrykker symptomene og dens bruk av kirurgi når enklere metoder kunne ha vært brukt.

Boka anerkjenner videre svakhetene i den holistiske medisinen, nemlig dens begrensning av kroppens egen mulighet til å svare på terapien. Intet medisinsk system har alle svarene for å kunne forebygge og behandle alle sykdommer.

Selv om ikke boka uttrykker følgende direkte, så antyder boka at det kreves et langt studium for å kunne bruke de forskjellige medisinske metodene, og at få personer har evnen til å bli mester innen alle disse disiplinene.

Forfatteren av denne boka er en uvanlig mann. Han er human og veterinær akupunktør, vanlig veterinær, agronom og både en av stifterne og lederne av og en underviser innen NoVAS (Nordisk Veterinær Akupunktur Selskap). Han har oppnådd internasjonalt ry som både human og veterinær akupunktør, og hans humane og veterinære klinikker er viden kjente. Noen av hans pasienter kjører mer enn 1800 Km til vakre Sandefjord for å konsultere ham om sine eller sine dyrs problemer. Kolleger fra hele verden kommer også for å se ham behandle sine pasienter.

Han er den mest imponerende kollega jeg har hatt det privilegium å kjenne. Han har vært min venn og inspirator i mange år; men det var ikke alltid slik. Jeg hørte ham tale på IVAS´ første Europeiske internasjonale kongress i Belgia i 1984. Da trodde jeg at han var forrykt, fordi hans idéer innen medisin og terapi var så forskjellige fra de som var vanlig godtatt (nemlig at vi vanskelig kan finne den underliggende prosessen som er i underskudd, men nøyer oss med å behandle ut fra de åpenbare symptomene som viser overskudd, smerte, spasmer mm.), og de terapeutiske resultatene han påstod han hadde var meget bedre enn de jeg selv hadde på den tiden. Senere forstod jeg at min avvisning av Are utelukkende var utløst av en angst for at han kunne forandre min medisinske verdensanskuelse. Jeg svelget min egoistiske stolthet og spurte ham om jeg kunne få besøke ham og iaktta hans metoder. Jeg ville ikke tro på det han sa uten at jeg kunne få verifisere det selv. Are gikk med på et besøk, og det ble for meg begynnelsen på min oppvåkning. Siden har jeg besøkt Are flere ganger, og har snakket med hans humane pasienter og dyreeiere. De har konfirmert at hans metoder er vellykkede innen terapi og helbredelse.

Flere pasienter, både i hans humane og veterinære praksis, lider av kreft. Han påstår at hos mange går kreften tilbake, og at de lever flere år mer enn de hadde fått forespeilet av den konvensjonelle medisinen.

Are har vært min tålmodige lærer i flere år nå; og jeg har lært meget av ham. Allikevel vil jeg anta at hans kontroversielle idéer som her presenteres vil opprøre mange kolleger som ikke kjenner Are slik jeg gjør det. Lesere som ikke er kjente med akupunktur, holistisk tenkning og alternativ medisin vil finne hans tanker og idéer vanskelige å akseptere. Etter første gjennomlesning av denne boka vil mange avskrive hans tanker som feiltagelser (min første reaksjon på vårt møte i 1984). Jeg vil oppfordre dere som reagerer slik om å tenke dere om to ganger. Les boka igjen! Og om du da fremdeles ikke forstår den, les den om igjen inntil du forstår. Når du begynner å forstå og ta i bruk Are´s visdom i din praksis, da vil ditt liv og ditt syn på medisin bli forandret for alltid.

I mange år har jeg trodd at ”det er bare en virkelig medisin, den medisinen som helbreder de sår som vi finner i kosmos, jorden, vår egen psyke og vår egen kropp. Også de sårene vi finner i tiden. Mennesket og dyrene bare kommer og går i en evig spiralbevegelse i tiden, og den medisinen vi forsøker å skape kan ikke måle seg med den som er drømt av Gud”.(“There is but ONE true Medicine, the Medicine that heals the wounds of cosmos, spirit, psyche, soma, earth & time. Man & creatures merely come & go in circles, spirals & in time, and medicine dreamed by mortal minds can never foil the long-term dream of God” (Anon, after Guinness).

Denne boka styrker meg i den troen. Det er en spirituelt utfordrende bok. Den er forfattet i kjærlighet, intuisjon, kunnskap, medfølelse og mystisisme, hvilket alle er nødvendige for å kunne helbrede.

Denne boka forundrer og inngyter respekt. Den er strengt vurdert ikke vitenskapelig. Den har idéer som jeg personlig ikke kan stå inne for. Disse områdene vil jeg vente med å vurdere og bedømme, men jeg vil innestå for Ares kliniske erfaring som beskrives så godt i denne boka. Jeg har brukt hans helbredelsesmodeller og teknikker nå i noen år, og med disse har jeg hatt bedre resultater enn de jeg hadde før.

Jeg ønsker Are, hans kjære og denne boka fremgang, og at dens kontroversielle idéer kan hjelpe deg (leseren) like mye som den har hjulpet meg

Phil Rogers MRCVS,
Dublin, Ireland
Advent, 2000

Forord av Dr. Are Simeon Thoresen DVM.

Denne boken kan brukes som en oppslagbok i komplementær eller alternativ veterinærmedisin. Den vil kunne gi leseren informasjon om hvordan han skal behandle syke dyr, men den er ikke ment å være en «kokebok» i hvordan man skal klare seg uten dyrlegen.

Å presisere dette er nødvendig, da leseren ellers har lett for å misforstå hensikten med boken, og kun (og muligens forgjeves) lete etter oppskrifter på hvordan han skal helbrede Dagros’ siste jurbetennelse, Blakkens halthet eller Prikkens potebetennelse.

Hensikten er å gi leseren, det være seg veterinæren, alternativterapeuten, hesteeieren eller hundeeieren en basal innføring i holistisk / komplementær / alternativ veterinærmedisin. Videre en innføring i den tankegangen som ligger til grunn for utviklingen av de forskjellige diagnose- og terapimetodene, i hvordan disse kan tenkes å fungere og i hvordan de praktisk kan brukes på et sykt dyr.

Det er etter min mening i dag svært viktig å sette seg inn i det teoretiske og filosofiske grunnlaget, for i det hele tatt å kunne orientere seg i det enorme markedet av helbredere, kvakksalvere, metoder og hjelpemidler som tilbys. Bare ved å sette seg inn i selve den grunnleggende tankegangen vil vi bli i stand til å gi våre husdyr og kjeledyr en riktig og effektiv behandling.

I tillegg til først å sette seg inn i tankegangen, er det, om vi ønsker å bli en god terapeut, også nødvendig å utvikle den nødvendige sensitiviteten som de forskjellige diagnosemetodene krever. Dette gjelder i særlig grad den retningen av holistisk medisin som jeg her eksponerer, nemlig å finne den underliggende svake prosessen som jeg mener er den viktigste årsaken til utvikling av sykdom. Mens den konvensjonelle medisinen krever kunnskap og forståelse av sine utøvere, vil denne typen av holistisk/komplementær medisin mer kreve en langt utviklet sensitivitet, selvsagt i tillegg til kunnskaper om de komplementære diagnose- og terapimetodene.

Etter at vi har tilegnet oss, eller rettere sagt mens vi tilegner oss det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og utvikler vår sensitivitet, intensjon og intuisjon, kan vi med god samvittighet bruke ”kokebokhenvisninger”, skjemaer og resepter. Derfor har jeg etter hvert av de to hovedkapittlene om akupunktur og homøopati tatt med en behandlingsliste med terapiforslag (”kokebokhenvisninger”).

Hver metode kan således benyttes på flere plan av innsikt; fra en enkel kokebokaktig ”avlesing” av rene terapeutiske forslag, resepter, skjemaer og andre praktiske henvisninger til en gjennomarbeidet erkjennelse av sykdommens natur og egenart som vil være inngangsdøren til en virkelig helbredelse.

Pedagogisk og strukturelt er boken oppdelt i fire hovedområder, som delvis er avdelt i kapitler. Først er den

  • normale organismens funksjoner og prosesser beskrevet. Deretter har jeg skildret hvordan det normale kan utvikle seg over i det
  • patologiske, og så hvordan dette patologiske kan erkjennes og påvises
  • diagnostisk. Til slutt har jeg behandlet hvordan det patologiske kan helbredes; det
  • terapeutiske.

Når den samme organismen skal beskrives ut i fra disse fire aspektene, vil noe av stoffet kunne oppleves som repetisjon. Alternativet til denne måten vil være å beskrive hver prosess og hvert organ sett fra alle aspekter, og det tror jeg ville blitt ganske uryddig og ustrukturert. Derfor har jeg valgt den beskrevne strukturen på denne boka.

For de spesielt interesserte har jeg flere steder tatt med filosofiske og teoretiske betraktninger. Disse er skrevet i kursiv, avgrenset foran og bak med et keltisk symbol.

Tilbake til den norske boksiden