Selvhelbredelse, en forutsetning for livets bestående

Av Are S. Thoresen
Veterinær akupunktør osteopat homeopat agronom


Det er viktig å være seg bevisst at alt vi gjør med dyr eller mennesker for å oppnå en helbredelse på et naturmedisinsk grunnlag, er bygget på at vi stimulerer kroppens egen evne til selvhelbredelse.

I seg selv har de naturmedisinske metodene liten eller ingen virkning, bortsett fra at de er i stand til å stimulere selvhelbredelsen.

Derfor vil disse metodene falle dårlig ut om man undersøker deres egenvirkning, slik man ønsker å gjøre i vanlige medisinske forsøk.

Sykdom er tap av kontroll. Når det gjelder kreft tapes kontrollen over celleveksten.

Selvhelbredelse forekommer naturlig, – i hvert fall av og til. Når vi blir i stand til å gjeninnta kontrollen over vår kropp og våre prosesser.

 

Og selv om det er sjeldent, så er det uansett en realitet og en mulighet, – for oss alle.

 

- Om vi bare kunne finne ut hvordan den kan utløses, hvordan vi kan sette den i gang, hvilken knapp vi kan trykke på...

Den katolske kirken klassifiserer det som et under når en person har blitt helbredet av en tilsynelatende uhelbredelig sykdom, uten inngripen av leger eller andre helbredere, med et mulig unntak for healere.

I et medisinsk leksikon som Zetkin/Schaldach er ikke begrepet engang nevnt.

I Aschehougs store norske leksikon er selvhelbredelse heller ikke nevnt.

På Google var det 6.990.000 treff for ”Self healing”, da vesentlig, om ikke utelukkende innen alternativ medisin.

Innen vanlig medisin karakteriseres slike hendelser som ikke forklarlige hendelser, tilfeldigheter, løgn eller pasientens selvbedrag eller ønske om å bli bedre. Og om de opptrer innen forsøk eller pasientevalueringer, utelukkes pasienten som regel fra forsøket.

Men, om selvhelbredelse virkelig forekommer, ja da må jo muligheten for dette være til stede i kroppen. Ikke bare hos den som blir helbredet, men hos oss alle.

Sannheten er jo selvsagt at selvhelbredelse forekommer hele tiden, hos hver enkelt av oss. Hele tiden bekjemper kroppen våre betennelser, bakterier, sopp og virus, endog prioner. Hele tiden drepes potensielle kreftceller.

Hele tiden er vi i kontroll.

Det er bare når denne kontinuerlige selvhelbredelsen eller kontrollen svikter, stopper opp, at sykdom oppstår. Og om vi selv, vår kropp eller andre faktorer klarer å sette selvhelbredelsen i gang igjen, ja da kaller vi det et under, for selvhelbredelse, for placebo.

Derfor har jeg gjennom hele mitt profesjonelle liv vært interessert i å finne og kartlegge disse selvhelbredende prosessene, for således å kunne sette dem i gang hos syke hvor de har hengt seg opp, sette den syke i stand til å igjen ta kontrollen i eget hus.

Ut i fra den erfaringen jeg har med selvhelbredelse, er det en rekke faktorer som kan sette en syk person i stand til å ta kontrollen, sette i gang selvhelbredelsen; psykiske faktorer, meditasjon, kunstnerisk aktivitet, planter, akupunktur, soneterapi, musikk eller osteopati. Derfor er det nærliggende å tro at selvhelbredelsen har flere nivåer eller inngangsporter, akkurat som i samfunnet for øvrig.

Innen skolemedisinen kalles ofte selvhelbredelsen for ”Placebo”.

Placebo er når man, av ukjente årsaker, ofte noe så enkelt som tro og overbevisning, virkelig har blitt frisk.

Kroppens egne helbredende mekanismer, som kan igangsettes av akupunktur og/eller psykiske faktorer, er ofte eksakt de samme som blir stimulert av konvensjonelle terapier. Det er vist i forsøk at en slik placeboeffekt fører til reelle og identiske forandringer i hjernen, likt de endringer som ”en virkelig” terapi fremkaller. Hvordan dette fungerer er fortsatt omdiskutert.

Dette temaet har blitt inngående dokumentert av Dr. Ario Conti, en sveitsisk forsker, i hans beskrivelse og introduksjon av neuroimmunomodulering. Innen denne forskningen har man vist at psyken har direkte og reelle forbindelser til nervesystemet. Nervesystemet har den aller største betydning for påvirkning av hormonsystemet og immunsystemet, og derved er av den aller største betydning for de fleste sykdommer.

Derfor har de forskjellige alternative terapeuter forskjellige resultater, og om man fjerner den personlige påvirkningen (placebo) i dobbeltblinde forsøk, fjerner man denne her beskrevne effekten eller muligheten for en svært effektiv terapi.


Selvhelbredelsens forutsetning; en fungerende kropp – kontroll – feed back


All virkelig helbredelse er selvhelbredelse.

Det er bare kroppen selv, våre egne selvhelbredende systemer, som kan gi en fullverdig og varig helbredelse.

Et sår kan ikke gro om ikke kroppen selv lar det gro.

Et hårstrå kan ikke vokse om ikke kroppen selv kan la det vokse.

For mange år siden var jeg på rideferie på Dovre. Der traff jeg en professor i indremedisin, og kom selvsagt i samtale med ham om selvhelbredelse.

Han konkluderte etter en tid med at ”den eneste sanne helbredelse er placebo”. Dog, da jeg noen år senere skulle skrive en artikkel om selvhelbredelse og placebo, og ville referere uttalelsen til denne professoren, benektet han å ha sagt noe slikt.

En forutsetning for at en syk person kan gjeninnta kontrollen over eget liv, at han kan sette i gang selvhelbredelsen eller la den bli satt i gang av en terapeut, er at ”kommandolinjene” fungerer, og at de selvkontrollerende prosessene ikke er ødelagt.

At mekanismene fungerer.

Mange ting gjør at dette kan være vanskelig, særlig når man først allerede er syk;


Selvhelbredelsens reguleringsmekanismer


Selvhelbredelsen har flere systemer og nivåer å spille på

Gener

Vi har en rekke gener som regulerer kroppens forskjellige funksjoner for eksempel celleveksten.
I forhold til kreft, er det da viktig om disse genene er slått på eller av.
Hva som slår dem på eller av er de samme prosessene som regulerer selvhelbredelsen.


Det elektriske systemet

Bjørn E. W. Nordenstrøm, M.D. har oppdaget og beskrevet BCEC, ”Biologically Closed Electric Circuits”. Han har vist at hele organismen er regulert av et statisk elektrisk felt. Han har vist at strømmen av elektrisk energi kan danne helt nye strukturer så som fibrøse membraner, organkapsler og ulike former av kanaler. Elektrisk strøm, dannet av ionstrømmen i blodkarene og lymfekarene, skaper i sin tur et elektromagnetisk felt. Når blodkarene avgir grener, skjer det ofte i ~90o vinkel. Likeså danner blodkarene ofte loop-formasjoner. Disse fungerer som transformatorer for både den ioniske strømmen og det elektromagnetiske feltet. Dette feltet regulerer organismens mange funksjoner, også av- og på-genene.


Nervesystemet

Dette systemet er involvert i de fleste prosesser i kroppen, og ved å stimulere dette på spesifikke måter, kan mye reguleres.


Meridianene

Meridiansystemet som brukes innen kinesisk medisin er også en viktig regulerings-mekanisme for kroppens prosesser. Innen dette systemet finnes det også spesifikke punkter for kontroll av prosesser som har kommet ut av kontroll, for eksempel ukontrollert cellevekst. Innen dette systemet er det utviklet spesifikke punkter for kontroll av spesifikke sykdommer og problemer på spesifikke steder på kroppen.


Blodsystemet

Blodforsyningen til de forskjellige vev og organer er også med på å regulere disses aktivitet. Jo mer blod jo høyere aktivitet. På denne måten er blodsystemet en viktig del av organismens reguleringsalternativer, og en viktig del av selvhelbredelsen. Øker blodtilstrømningen til et område som ikke fungerer optimalt, kan ofte problemet løses.


Peptider, et signalsystem

Tidligere ble proteinene regnet for å være livets primære molekyler (proteios = primær), men i løpet av de siste tiårene har det blitt klart for vitenskapen at det viktigste systemet består av protein-segmenter. Disse kalles peptider. Disse peptidene kan finnes overalt i kroppen, og inngår i en rekke sofistikerte prosesser og funksjoner, alt fra toxiner og antibiotica til signalsubstanser. Peptidene har hittil blitt antatt å bli produsert ved behov, men den forskningen jeg har gjort har vist at disse peptidene ofte oppstår ved at passende deler av proteinene klippes av, og derved frigjøres store mengder peptider i løpet av sekunder. Proteinene i blodet fungerer altså som et reservoar av peptider til bruk ved akutte situasjoner.


Selvhelbredelsens multiplisitet

Det er svært viktig å være klar over at selvhelbredelse ikke bare er en enkeltstående mekanisme, som kan settes i gang uansett sykdom. Selvhelbredelsen er, siden den jo bygger på et samspill mellom alle kroppens selvregulerende systemer, svært komplisert. Den må således settes i gang på forskjellig måte alt etter hver sykdom sin egenart. Til og med når pasienter har kreft, er det forskjellige måter selvhelbredelsen må settes i gang, alt etter hvilken type kreft det er, dessuten hvordan og og hvor kreften har oppstått. Dette har jeg redegjort for i foredrag, i bøker og i artikler.


Hva kan sette selvhelbredelsen i gang


Viktig er å vite at selvregulering er en spesifikk prosess. Det betyr at stimulering av selvhelbredelse fordrer en spesifikk stimulus.


Selvhelbredelsen settes i gang av en impuls rettet mot den spesifikke prosessen som er satt ut av spill, den spesifikke selvhelbredelses-mekanismen.


Akupunktur
Innen akupunktur kan man nå til å stimulere de fleste av kroppens prosesser. Da er det viktig å først finne ut hvilken prosess som har sviktet sin kontrollerende funksjon, og så stimulere denne. Den sviktende prosessen er aldri lokalisert på det samme stedet som hvor kreften eller sykdommen har oppstått. Derfor vil behandlingen aldri bli symptomatisk, bare kausal; årsaksrettet.


Osteopati
Alle kroppens vev, hinner eller strukturer står i kontinuerlig kommunikasjon med alle kroppens prosesser. Derfor kan man ved hjelp av osteopati eller kiropraktikk også sette i gang selvhelbredelsen.


Imaginering

Som Ario Conti har vist står hjernen i forbindelse med alle prosesser, og ved hjelp av spesielle imaginasjoner kan man likeledes stimulere de prosesser som har sviktet sin kontrollerende funksjon, og latt sykdom oppstå.


Vitaminer og mineraler
At vi har optimale mengder og tilførsel av vitaminer og mineraler er nødvendig for at det elektriske feltet skal kunne virke.


En fullverdig diett
For at de forskjellige prosessene skal fungere optimalt, er det viktig med en fullverdig diett. Om en prosess har sviktet, bør man spise mer av de fødemidler som er viktige for nettopp denne prosessen.


Psykiske faktorer
Som Ario Conto har vist, vil vår psykiske tilstand, at vi har kontroll, virke inn på den kontrollen kroppen har over for eksempel celleveksten.


Planter
Organenes funksjonsdyktighet innvirker sterkt både på det elektriske feltet, på kontrollen av de forskjellige prosessene og på psyken. Diverse planter kan stimulere de forskjellige organene og prosessene.


Selvhelbredelsens utføring, blodet, nervesystemet og immunsystemet


Blodet består av en rekke proteiner, blant annet Hemoglobinet.
Dessuten står blodet under kontroll og innflytelse av et elektrisk felt, et system av statisk potensiale. Kroppens bioelektriske system, et holistisk elektromagnetisk system, som kontrollerer blodets bevegelser, enzymenes aktivitet og mye av det som foregår i blodet.

Når sykdom eller annen ubalanse oppstår av ulike grunner, vil dette virke inn i dette bio-holografiske systemet, og mottiltak iverksettes av kroppen; selvhelbredelse. Dette systemet fanger altså opp forstyrrelser i kroppen, forstyrrelser som forårsakes av skader, vevsdød, feilproduksjoner, bakterievekst med mer. Dette systemet gir så beskjed via de elektriske spenningssirklene, av Nordenströms beskrevne som et system av ”closed electric circuits” til blodåresystemet, som kobler av peptider fra de proteinene som befinner seg i blodet, ofte hemoglobinet. Disse peptidene vil da regulere de syke prosessene tilbake til normal aktivitet. Om dette systemet ikke virker, kan man gå inn på en rekke nivåer for å få satt det i aktivitet, og slike teknikker er det at mye av naturmedisinen bygger på, blant annet akupunkturen.

Akupunkturpunkter kan sette de selvhelbredende systemene i aktivitet.

Forholdet mellom akupunktur og immunsystemet er et svært viktig og interessant emne. Også innen skolemedisinen har man de senere årene blitt mer og mer klar over immunsystemets store betydning for en rekke sykdommer. Enkelte skolemedisinere hevder endog at alle sykdommer har mer eller mindre årsak i et immunsystem i ubalanse.

Ut i fra dette kan vi forstå at et godt fungerende immunsystem er ytterst viktig for kroppens velbefinnende, og at dette har stor betydning for de fleste sykdommer. Dette gjelder særlig i dag hvor immunsystemet blir utsatt for store påkjenninger, både hos mennesker, dyr og planter.

Mange undersøkelser viser at akupunktur aktiverer immunsystemet. Det virker både på den ikke-spesifikke cellulære (cellebundet immunitet) og den humorale (blod-relatert, det vil si avhengig av forskjellige stoffer i blodet) immuniteten. Stimulering av visse punkter aktiviserer de hvite blodlegemene slik at de formerer seg raskere og blir mer aktive i å drepe mikrober og virus. Mikrosirkulasjonen i vevene blir også påvirket slik at de hvite blodlegemene og antistoffene i blodet lettere når fram til de bakterier og virus de skal uskadeliggjøre.

Etter radioaktiv stråling er det særlig immunsystemet som blir svekket, og flere forsøk viser at akupunktur raskt får immunsystemet tilbake til normalfunksjonen. Dette gjelder både antall røde og hvite blodlegemer. I Hiroshima fikk befolkningen etter 1945 en uønsket demonstrasjon på dette. Gjennomsnittlig levealder for strålingsbelastede og akupunkturbehandlede japanere var den dobbelte av de ubehandlede.

Det er gjort forsøk på å måle hastigheten de hvite blodlegemene beveger seg mot bakterier og virus med. En halv time etter akupunkturbehandling beveger de hvite blodlegemene seg dobbelt så raskt mot bakterier som før akupunkturen. Det er således hevet over enhver tvil at akupunktur stimulerer immunsystemet.


Nervesystemet regulerer alle kroppens prosesser. Via dette, som ved de fleste regulerende soneterapier inkludert akupunktur, kan spesifikke nerver stimuleres, som så igjen stimulerer de prosessene som har kommet i underfunksjon, og som derved har sviktet sin regulerende funkjsjon overfor andre prosesser.


Selvhelbredelsens fotsoldater, peptidene (de røde) og de hvite blodlegemene


Bioaktive peptider eller peptider er aminosyrekjeder som består av 2-40 aminosyrer. Deres funksjon er å formidle signaler i og utenfor cellene. De bioaktive peptidene har ofte en fleksibel struktur, og de kan binde seg til spesifikke områder på små proteiner, større proteiner, RNA eller DNA.

Disse peptidene benytter kroppen som et viktig ledd i sin selvhelbredelse. Disse peptidene klippes av eller frisettes fra store proteiner i blodet, eller fra de røde blodlegemene, når sykdom truer og selvhelbredelsen skal settes i gang. Det er i utallige forsøk vist at vesentlige effekter av akupunktur medieres via peptider.


De hvite blodlegemene er ofte de som blir stimulert eller må utføre de prosesser som peptidene har satt i gang. De må rydde opp i døde celler, eller drepe de sykdomsrelaterte celler som er bekjempet av peptidene eller andre deler av selvhelbredelsen.


Selvhelbredelsen, medisinens framtid


En vitenskap, basert på innsikt i kroppens egne kontrollmekanismer, hvor kontrollen over sykdommer kan stimuleres via ulik og spesifikk stimulering av kroppen; så som planter, akupunkturpunkter, soneterapi, meditasjoner, bevegelser, musikk...


Ja, det virker som en svanesang.